Site Managers

Prof.Dr. Yalçın KAYA

Phone : 0 (284) 226 12 18
TU E-Mail : yalcinkaya@trakya.edu.tr